Arnold nie je sranda!
hory.sk, 11.7.2014
Otázka, prečo S TANAPu  zaujíma ako sa správa
orlica či jej partner v ďalekej Afrike, je ale tiež
hodná pozornosti verejnosti.

Vari to má vplyv na podmienky ochrany tohto živo-
čích u nás? Nie je vari dosť problémov v samotnom
TANAPe? Prečo sa viac nezaujímať o výstavbu
zjazdoviek v 5. stupni ochrany prírody? Je rozsiahla
devastácia povrchu terénu v poriadku? Dejú sa
vôbec nejaké protierózne a revitalizačné opatrenia?
Nemalo by radšej našich ochranárov zaujímať to,
čo sa deje tu?

Ale zrejme je jednoduchšie odvádzať pozornosť
verejnosti od problémov TANAPu orlom či orlicou
v Afrike. Naozaj obdivuhodný prístup nami plate-
ných štátnych ochranárov.

Takže aké úsmevné - Arnold či Anička?

Tu už je po srande aj keď sa svoj hrubý odborný
omyl snažia pracovníci S TANAPu vrátane jej
riaditeľa zamaskovať strojeným úsmevom či po-
chybným humorom.
SME.SK
Orol Arnold naozaj zaujal verejnosť. Nielen svojim
zaujímavým letom do Afriky či tým, že sme si ho
mohli a môžeme všetci pozrieť ako sa správa na
hniezde.

A možno práve tu by sa mali začať vynárať aj otáz-
ky, na ktoré zatiaľ niík neodpovedá.

Tú, ktorú sa snažili pracovníci S TANAPu s trpkým
úsmevom na tvári odľahčiť v spravodajstve TV
Markíza, naozaj ťažko preskočiť - Aká je odbor-
nosť pracovníkov S TANAPu a ich externis-
tov, keď nevedia určiť pohlavie chráneného
živočícha?

Na základe akej odbornosti a poznatkov potom
zakazujú turistom, horolezcom, skialpinistom nav-
števovať Vysoké Tatry?

A tu už mrzne aj ten trpký úsmev na tvári -
tentoraz tisícom návštevníkom Tatier, ktorí sa už
stretli s nezmyselnými ochranárskymi
obmedzeniami.

Po takomto fopá stojí totiž na mieste ďalšia
zásadná otázka  - ako sú zákazy pohybu odborne a
vedecky zdokumentované a zdôvodnené? Kto, kedy
a v akej odbornej tlači publikoval výsledky pozoro-
vaní vplyvov človeka na vysokohorskú prírodu? Ako
a kým sú tieto pozorovania a poznatky aktualizova-
né a kde sú tieto výsledky k dispozícii verejnosti?

Márne budete blúdiť na webe S TANPu či ŠL
TANAPu. Nič také tam nejestvuje. Snáď len vykon-
štruované domnienky o tom ako hrozne všetci čo
chodia na hory ničia prírodu a plašia chránených
živočíchov.